top of page

Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè
(CDBG)

Vilaj Hempstead se yon manm Nassau County Urban Consortium, ki gen ladann vil, vil, ak vilaj ki sitiye nan Nassau County. Consortium a se yon "kominote dwa" dapre lwa federal ak manm li yo elijib pou sibvansyon Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD) akòde anba pwogram Community Development Block Grant (CDBG). Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè, pèmèt manm kominote ki gen dwa pou yo fè yon pakèt aktivite devlopman kominotè ki gen direksyon pou amelyore enstalasyon ak sèvis kominotè yo, revitalize katye yo, epi ogmante devlopman ekonomik.

 

Ane Pwogram CDBG

45yèm ane pwogram nan -  1ye septanm 2019 rive 31 out 2020

46yèm ane pwogram nan -  1ye septanm 2020 rive 31 out 2021

47yèm ane pwogram -  1ye septanm 2021 rive 31 out 2022

48yèm ane pwogram -  1ye septanm 2022 rive 31 out 2023

 

Si w gen nenpòt kesyon sou Pwogram CDBG, tanpri gade Prezantasyon an  below oswa rele 516-485-5737.  

46yèm ane CAPER (Klike pou wè)

47yèm ane CAPER (Klike pou wè)

BLOK DEVLOPMAN KOMINOTE GRANT 
48yèm ANE PWOGRAM

bottom of page