top of page

住房倡议

亨普斯特德村社区发展局已经启动并扩大了几项住房计划,以促进社区稳定 以及为当前和未来的村庄居民提供长期经济适用房。  

收购 &发展经济适用房

Screenshot (204).png

住宅修复计划 

res rehab.webp

止赎干预

Screen-Shot-2018-02-13-at-4.47.21-PM.png

公平住房 

eho_650x650.png
bottom of page